CARMEN      geb. 5.1.2024        M: Nevada        V: Canto von Zälg

NOBODY     geb. 27.1.24         M: Lea      V: Nordica

HANK       geb. 9.2.24       M: Dovina       V: Hannael

NORMAN    geb. 17.2.24         M: Haluna      V: Nordica

HAMINA       geb. 25.3.24       M: Donna     V: Haloa

NEVIA       geb. 10.4.24          M: Haiti        V: Netflix