CARLA    geb. 01.01.2023    M:Nevada (NEPAL)   V: CAMARO

HALMA   geb. 24.02.2023   M: Dovina ( DON OVAN)  V: HANNAEL

EVA   geb. 13.03.2023   M: Haiti ( HAVANE)   V:  ETHAN